RAJJ TT, s.r.o.

služby

Jednoduché účtovníctvo
Vedenie účtovnej evidencie
 • • Peňažný denník
 • • Pokladničná kniha
 • • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • • Evidencia majetku
 • • Evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
 • • Ostatné účtovné knihy
 • • Spracovanie účtovnej závierky (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch) a vypracovanie daňového priznania
Podvojné účtovníctvo
Vedenie účtovnej evidencie
 • • Účtovný denník
 • • Hlavná kniha
 • • Pokladničná kniha
 • • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • • Evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
 • • Ostatné účtovné knihy
 • • Spracovanie účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) a vypracovanie daňového priznania
Mzdy a personalistika
 • • Spracovanie miezd
 • • Evidencia zamestnancov
 • • Vypracovanie pracovných zmlúv
 • • Prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • • Vypracovanie výkazov do poisťovní
Ostatné služby
 • • Zakladanie spoločnosti
 • • Komunikácia s úradmi a poisťovňami
 • • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • • Spätné spracovanie účtovníctva